Selecteer een pagina

AV – Algemene voorwaarden Spitzenfeder

Dit is een vertaling van de Duitse “Allgemeine Geschäftsbedingungen”. Deze Duitse algemene voorwaarden zijn vanwege de locatie van Spitzenfeder in elke situatie leidend.

Algemene voorwaarden voor de diensten en producten van de onderneming Spitzenfeder.
Datum: juni 2017

Emma Wijninga
Niederbarnimstraße 12
10247 Berlijn, Duitsland.
Tel: +49 176 83395614
E-mail: info@spitzenfeder.com

1. Algemeen
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en aanbiedingen en mogelijk daaropvolgende overeenkomsten van Spitzenfeder – hierna dienstverlener genoemd – met de tegenpartij, – hierna opdrachtgever genoemd-.

Indien individuele contractuele regelingen bestaan ​​die afwijken van de bepalingen van deze voorwaarden of deze voorwaarden tegenspreken, staan de individuele contractuele bepalingen daarboven. Dienstverlener wijst de algemene voorwaarden van de opdrachtgever nadrukkelijk van de hand.

2. Opdrachtovereenkomsten
2.1 De partijen komen overeen om samen te werken door middel van een specifieke, individuele contractuele overeenkomst, die inclusief handtekening en dagtekening door de dienstverlener aan de opdrachtgever is verzonden. Een arbeidsovereenkomst is hierbij uitgesloten, tevens niet de intentie van de partijen en bovendien  niet gerechtvaardigd.
2.2 De dienstverlener draagt zelf verantwoordelijk voor zijn of haar sociale verzekeringen en fiscale verantwoordelijkheden en stelt de opdrachtgever van eventuele toekomstige verplichtingen vrij.
2.3 Het staat de dienstverlener vrij om ook voor andere opdrachtgevers op te treden, ook als deze tot de concurrentie van een opdrachtgever behoren.

3. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst van opdracht komt tot stand door het indienen van de onderschreven opdrachtovereenkomst door de opdrachtgever en de aanname van de dienstverlener.
3.2 De inhoud van de overeenkomst en de exacte beschrijving van de opdracht staan exact in de schriftelijke opdracht beschreven.

4. Duur van de overeenkomst en beëindiging

4.1 Het contract begint en eindigt op individueel en onderling afgesproken datum en tijdstip.
4.2 De overeenkomst kan voortijdig worden ontbonden, met inachtname van een opzegtermijn van twee weken, per het einde van de maand.
4.3 Een directe opzegging van een lopend contract is enkel mogelijk in een uitzonderingssituatie. Redenen hiervoor kunnen zijn, wanneer de opdrachtgever:
– met twee verschuldigde opeenvolgende betalingen op achterstand is geraakt en ook na ontvangst van een aanmaning niet betaalt.
– na afsluiting van de overeenkomst in vermogensproblemen geraakt (insolventie), tenzij er reeds een verzoek is ingediend om een ​​insolventieprocedure te openen.
4.4 Indien de overeenkomst voortijdig en zonder inachtneming van de verplichte opzegtermijn wordt beëindigd, heeft de dienstverlener het recht om een bedrag in rekening te brengen ter vergoeding van de geïnvesteerde tijd, kennis en moeite. Bij opzegging binnen één week (of 7 of minder dagen) vóór het begin van de opdracht, wordt 75% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

5. Doelstellingen, verplichtingen van de partijen

5.1 De door dienstverlener te verstrekken diensten omvatten over het algemeen de gedetailleerd beschreven opdracht(en), zoals deze in de door opdrachtgever onderschreven opdracht staat omschreven.
5.2 De diestverlener stelt de opdrachtgever periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) van het resultaat van zijn werkzaamheden op de hoogte. De partijen kunnen in de overeenkomst een tijdschema voor de levering van diensten of een geplande einddatum voor de beëindiging van de diensten opnemen.
5.3 Is het voor de dienstverlener niet mogelijk om de volgens overeenkomst verschuldigde diensten te leveren, dan dient de opdrachtgever hier zonder vertraging van in kennis te worden gesteld.
5.4 Dienstverlener stelt – indien van toepassing – zelf het nodige  materiaal ter beschikking om de overeengekomen diensten te kunnen leveren, indien de klant zelf niet beschikt over de benodigde apparatuur of ruimte, tenzij anders individueel overeengekomen. Beide partijen zijn streven er naar eer en geweten naar om elkaar bij het volbrengen van de diensten te ondersteunen en zo voor beide partijen voor een vlekkeloze en efficiënte werkwijze te zorgen.
5.5 Beide partijen kunnen bij de andere deelnemer van de overeenkomst, schriftelijk aanpassingen aan een reeds bestaande opdrachtovereenkomst aanvragen. Na ontvangst van een wijzigingsaanvraag, zal de ontvanger beoordelen of, en onder welke voorwaarden, de wijziging door te voeren is en de aanvrager hierover direct en onverwijld schriftelijk een goedkeuring of afkeuring mede te delen. Daarbij is ook een uitgebreide motivatie van dat besluit verplicht. Vereist de wijzigingsaanvraag een uitgebreide beoordeling, mogen de kosten hiervoor aan de opdrachtgever worden doorgerekend, zolang deze de check van de wijzigingsaanvraag nog steeds nodig acht. Indien nodig, dienen de nodige wijzigingen aan de reeds bestaande overeenkomst schriftelijk en overeenkomstig met de algemene voorwaarden, te worden vastgelegd in een addendum.

6. Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1 De diensten van Spitzenfeder worden volgens de overeengekomen prijs berekend en na volbrenging (of indien zodanig afgesproken maandelijks) in rekening gebracht aan de opdrachtgever, tenzij in de overeenkomst een andere bepaling voor facturering is opgenomen.
6.2 Aangegeven prijzen zoals op de website vermeld zijn op basis van een inschatting van de gevraagde werkzaamheden, daaraan verbonden tijd en eventueel materiaal, zijn, met name in kostenramingen, niet bindend. De onderliggende waarde van een schatting is gebaseerd op kennis, ervaring en een zo goed mogelijk uitgevoerde beoordeling van de omvang van de gevraagde diensten.
6.3 De Belasting toegevoegde Waarde (BTW) wordt met de op dat moment voor de geleverde dienst geldende belastingtarief in rekening gebracht. Voor 2017/2018 wordt vanwege de kleineondernemersregeling geen BTW op facturen aangerekend. Voor klanten buiten Duitsland wordt de BTW verlegd op de opdrachtgever (Grensoverschrijdende Dienstverlening, VAT reverse charge).
6.4 De facturen dienen te worden betaald bij ontvangst. Als het factuurbedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum wordt ontvangen, stuurt de dienstverlener een herinnering, na 21 dagen volgt een tweede herinnering. Na 30 dagen wordt een digitale en schriftelijke aanmaning verzonden en is de dienstverlener gerechtigd om een aanmaningskosten in rekening te brengen. Deze aanmaningskosten bedragen 15% p.a. van het basisbedrag dat oorspronkelijk in rekening werd gebracht.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De dienstverlener is in het geval van opzet of grove nalatigheid enkel aansprakelijk volgens de geldende wettelijke bepalingen. De aansprakelijkheid voor garanties geldt onafhankelijk van schuld. De dienstverlener is enkel en alleen aansprakelijk te stellen volgens de bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid voor schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid van de opdrachtgever of voor het niet nakomen van wezenlijke verplichtingen uit overeenkomst.
De vordering tot vergoeding van het niet nakomen van verplichtingen voortkomend uit overeenkomst, is beperkt tot enkel en alleen de typische, voorzienbare schade, mits er geen aansprakelijkheid bestaat voor schade aan leven, lichaam of de gezondheid. De dienstverlener is eveneens en op gelijke wijze aansprakelijk voor de nalatigheid van vertegenwoordigers of vervangers van de Opdrachtgever.
7.2 De regeling van de voorgaande paragraaf (7.1) richt zich op schadevergoeding naast de dienstverlening, de compensatie in plaats van de dienstverlening en het verzoek om vervanging van vermiste  uitgaven, ongeacht hun juridische grondslag, zoals de aansprakelijkheid wegens defecten, vertraging of onmogelijkheid.

8. Bevoegdheid

Duitse recht geldt uitsluitend voor de zakelijke relatie tussen de partijen. Indien de klant geen algemene bevoegdheid in Duitsland of in een andere EU-lidstaat heeft, is de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, onze plaats van vestiging.

9. Overige bepalingen

Momenteel zijn geen overige bepalingen van toepassing.

Berlijn – juni 2017
Emma Wijninga, Spitzenfeder.